Světelné efekty s LED pásky technologie Philips Hue


Možná jste již zaslechli termín „chytrá domácnost“. Souvisí s propojením nÄ›kolika technologií v jeden celek, který z jednoho (nebo více) centrálních bodů ovládá napÅ™. osvÄ›tlení, vytápÄ›ní, stmívací techniku – elektromotory žaluzií a rolet, ÄiÅ¡tÄ›ní a desinfekci bazénu atp.aplikace chytré domácnosti v tabletu.jpg
Zapojení osvÄ›tlovacích bodů v domácnosti do „chytrého okruhu“ je nejÄastÄ›ji volený způsob, ale velmi záleží na tom, jakého výrobce zvolíte. TÄ›ch je na trhu nÄ›kolik desítek, mezi nimi vÅ¡ak pÅ™evažují různé asijské modely s vlastním softwarovým vybavením a nekompatibilním systémem s tÄ›mi ostatními. Pak se stává, že máte doma nÄ›kolik vzájemnÄ› nezávislých zařízení, která nelze využít jako jediný funkÄní zdroj. Å piÄkou v tomto oboru je technologie Philips Hue, která naopak kompatibilitu zajiÅ¡Å¥uje, a navíc spolupracuje s mamutími giganty – spoleÄnostmi Google a Apple, kteří podporují funkÄnost a stabilitu jednotlivých prvků zapojených do vÄ›tšího funkÄního systému. Ten může sestávat mimo jiné z chytrých žárovek, zářivek, panelů, ale také LED pásků.

Speciální LED pásky

SouÄástí této technologie jsou mimo jiné i speciální LED diodové pásky s názvem „Philips Hue LighStrip Plus“. Jejich instalace je nesmírnÄ› primitivní, staÄí je buÄ nalepit na zdivo nebo sádrokarton, Äi na dÅ™evÄ›ný obklad oboustrannou lepicí ? páskou. PÅ™i uchycení do nábytku je vÅ¡ak výhodnÄ›jší zapustit je pod viditelnou úroveň do kovové přídržné liÅ¡ty, která zároveň slouží jako chladicí médium. Diody se pÅ™i průtoku elektrického proudu mírnÄ› zahřívají, zahřívá se i napájecí zdroj, ovÅ¡em dÅ™evÄ›ný masiv Äi dÅ™evotříska v tomto případÄ› nejsou přímo ohroženy vznikem požáru. Chlazení spíše prodlužuje životnost samotného výrobku.ovládání chytré domácnosti z mobilu.jpg
Většina pásků je napájena přívodním transformátorem 230 V / 5 V, některé z nich lze napájet i z baterií. Lze je vzájemně spojovat nebo naopak zkracovat a ohýbat až do úhlu 90 stupňů. Umístíte je kamkoli vás napadne. Mohou svítit u stropu, u země, ve výklencích, na parapetech, pod sedací soupravou, v nábytkové sestavě, vždy podle vašich představ.

LED žárovky E27 snižují spotřebu energie a mají dlouhou životnost


Nezanedbatelná úspora energie

Koncem roku 2018 se v naší spoleÄnosti rozpoutaly bouÅ™livé diskuse, které rozvířila média kvůli oÄekávanému růstu cen elektrické energie a dalších komodit (napÅ™. zemního plynu). Mnoho stávajících zákazníků zaÄalo mÄ›nit dodavatele, ti se pochopitelnÄ› zaÄali pÅ™edhánÄ›t ve snaze pÅ™iklonit si zákazníka na svou stranu, ale to podstatné nakonec zůstalo na samotných odbÄ›ratelích – totiž Å™eÅ¡ení, jak energií zbyteÄnÄ› neplýtvat.

rozsvícená lampiÄka na noÄním stolku

Jednou z možností výrazných úspor je výmÄ›na svÄ›telných zdrojů za úspornÄ›jší a v tomto smÄ›ru nemají LED diody konkurenci. StaÄí si jednoduÅ¡e na kalkulaÄce spoÄítat náklady na elektÅ™inu napÅ™. v centrálním svítidle v kuchyni, v ložnici a v dÄ›tském pokoji, kde postaÄí 9 W zdroj namísto 60 W žárovky, anebo LED pásky Äi zářivky nad kuchyňskou pracovní deskou o příkonu 11 W, kde není nutné svítit klasickou zářivkou 75 W. A tak se pak spolu s moderními domácími spotÅ™ebiÄi (úspornou chladniÄkou, praÄkou atd.) můžete dostat až na průmÄ›rnou spotÅ™ebu tří až ÄtyÅ™ kWh dennÄ› namísto původních osmi až deseti. PÅ™i dneÅ¡ních cenách elektÅ™iny to není zanedbatelná položka.
LED diody na servru

Životnost rovněž nemá konkurenci

LED svítidlům nemůže v tomto ohledu konkurovat žádný svÄ›telný zdroj, průmÄ›rná životnost již pÅ™esahuje desítky tisíc hodin, u nÄ›kterých typů dosahuje až 100 tisíc hodin provozu. Nejlépe jsou na tom svítidla s externím napájecím zdrojem, napÅ™. bodovky nebo pásky, kde lze v případÄ› selhání zdroj vymÄ›nit samostatnÄ›. Samotné diody a elektronické Äipy totiž pracují spolehlivÄ› i nÄ›kolik desítek let.

PÅ™i dneÅ¡ních velmi nízkých cenách za LED žárovky E27 je to investice do budoucnosti, kdy nebudete muset Å™adu let Å™eÅ¡it žádné výmÄ›ny prasklých žárovek a podobné nepříjemnosti. A pÅ™iznejme si, že by bylo zbyteÄné nÄ›kolikrát do roka lézt po Å¡taflích a nahrazovat vysloužilé staré „edisonky“, když můžeme trávit Äas nÄ›Äím příjemnÄ›jším.

Světla, na která se můžete spolehnout


Jízd vozem patří na nÄ›kterých úsecích naší zemÄ› skuteÄnÄ› mezi adrenalinové sporty. Dobrým příkladem za vÅ¡echny je naÅ¡e nejvÄ›tší dálnice D1, kterou projet je opravdové dobrodružství. Takových je tu ale více, daleko více. S pÅ™ispÄ›ním urÄitých prvků může být ale i jízda po poniÄené silnici daleko plynulejší, a hlavnÄ› ménÄ› Å¡kodlivá pro váš vůz. HlavnÄ› v noci je dost složité vyhnout se každému výmolu a díře, které na silnicích jsou. Ani zkuÅ¡ený Å™idiÄ je nedokáže zmerÄit dostateÄnÄ› vÄas, pokud tedy není vybaven dostateÄnÄ› silnými svÄ›tly.

Kruhová světla

V tomto případÄ› rozhodnÄ› stojí za to vsadit si na kvalitu a koupit si svÄ›telný zdroj, který nejenže nÄ›co vydrží, ale zároveň bude mít dostateÄnou svítivost na to, abyste byli schopni rozpoznat nebezpeÄí na silnici vÄas nejen pÅ™es den, ale hlavnÄ› v noci nebo za silného lijáku, respektive hustého sněžení. Mezi takováto svÄ›tla patří bez nejmenších pochyb i žárovka h7.

Skvělé vlastnosti

Když si vezmete pomÄ›r cena/výkon, nic lepšího, než autožárovky Osram v naÅ¡ich zemÄ›pisných šířkách do svého vozidla asi koupit nemůžete. Ano, existují i jiné znaÄky, které mají ve svém portfoliu velice sluÅ¡ná svÄ›tla, ale ty jsou Äasto dražší, takže pokud nechcete zbyteÄnÄ› utrácet, vyberte si osvÄ›dÄenou kvalitu. Tato svÄ›tla mají skvÄ›lou svítivost i odolnost. Mohou vám sloužit dlouhá léta bez toho, aniž by se z niÄeho nic zaÄala niÄit a tím ztrácet i na kvalitÄ›.
Světlomety u Volkswagenu

Pohodová instalace

Už jste nÄ›kdy mÄ›nili žárovku kupříkladu v lampiÄce? Ano? Pak by pro vás nemÄ›la být velká pÅ™ekážka ani výmÄ›na svÄ›tel u vaÅ¡eho vozu. SamozÅ™ejmÄ›, tak jednoduché to pÅ™eci jen není, ale není ani důvod, abyste montáž nechali na servisu a tím pÅ™iÅ¡li zbyteÄnÄ› o peníze. Je potÅ™eba jen odmontovat svÄ›tlomet, vymÄ›nit žárovky a svÄ›tlomet dát zase zpÄ›t. Je to otázka pár minut. BÄ›hem celé akce mÄ›jte nasazené rukavice, abyste snad novou žárovku neznehodnotili svými otisky.

W5W do obrysových světel nemusí být jen obyčejné „tuctové“


Autožárovky do pÅ™edních svÄ›tlometů se dÄ›lí do tří základních kategorií na svÄ›tla tlumená (potkávací), dálková a obrysová (parkovací). NÄ›které svÄ›tlomety využívají pro tlumená i dálková svÄ›tla jediného zdroje – dvouvláknových žárovek, moderní vozy vÅ¡ak mají obvykle tato svÄ›tla rozdÄ›lená (autožárovky H7). Pro svÄ›tla parkovací se standardnÄ› používají nejÄastÄ›ji drobné žároviÄky oznaÄované jako W5W Lightpark.cz. Mají velmi malý odbÄ›r energie a mohou se ponechat rozsvícené i delší dobu, aniž by hrozilo vybití akumulátoru. mÄ›stský veÄerní provoz.jpg

ProÄ zvolit typ Cool Blue

Výrobce Osram nabízí na trhu produktovou Å™adu Cool Blue vÄetnÄ› obrysových žárovek. VyznaÄuje se až o jednu Ätvrtinu vyšším jasem než běžné žároviÄky a zároveň vyzaÅ™uje barvu o teplotÄ› chromatiÄnosti 4200 K, tedy neutrální bílou s lehkým namodralým nádechem.

Stylový vzhled

Pokud vsadíte na chladnÄ›jší odstín, který se dnes zaÄíná stávat běžným standardem, bude osvÄ›tlené vozidlo působit mnohem lépe, než s konvenÄními autožárovkami. Zní to tak trochu nadnesenÄ›, ale vzhled má také svá opodstatnÄ›ní. Nenosíme pÅ™ece odÄ›vy a obuv jen proto, aby nás chránily pÅ™ed vnÄ›jšími vlivy, oblékáme se a obouváme zároveň podle svého vkusu a teprve vnÄ›jší dojem pÅ™i pohledu do zrcadla nebo na druhého ÄlovÄ›ka utváří celkový obraz. Kdyby tomu tak nebylo, mohli bychom být vÅ¡ichni odÄ›ni do jednotvárných uniforem. Na žárovky v autÄ› to platí rovněž a jistÄ› zaznamenáte rozdíl, jestliže spatříte vedle sebe dva stejné vozy – jeden z nich bude zablácený, pokrytý prachem, se Å¡pinavými autoskly, bez poklic na discích kol a s obyÄejnými autožárovkami o teplém barevném odstínu. Vedle nÄ›j bude nablýskaný vůz s poklicemi a s chladnÄ›jší barvou svÄ›tel vypadat mnohem lépe.pÅ™ední svÄ›tlomet Mercedesu.jpg

Důraz na bezpeÄnost

Stylový vzhled vÅ¡ak není tím hlavním důvodem, proÄ se výrobce Osram soustÅ™edil na lepší podání barev a intenzivnÄ›jší jas. Model Osram Cool Blue Intense W5W zvyÅ¡uje bezpeÄnost posádky v zaparkovaných vozidlech a samozÅ™ejmÄ› i vÅ¡ech ostatních úÄastníků, kteří zaparkované auto míjí na silnici. Dříve se obrysovým svÄ›tlům říkalo „parkovaÄky“ ze zcela zjevného důvodu, protože se uvádÄ›ly do provozu vždy pÅ™i parkování na místech spoÅ™e osvÄ›tlených, poblíž nepÅ™ehledné krajnice, v rovince za zatáÄkou, nebo na neosvÄ›tleném parkoviÅ¡ti.

Čím se vyznačují světelné zdroje LED


O pozitivech LED diod v souvislosti s moderními svítidly se nejÄastÄ›ji hovoří v souvislosti s úsporou energie a velmi dlouhou životností. To ale není vÅ¡e, Äím se vyznaÄují, nÄ›které výhody jsou ukryté v pozadí, pÅ™esto mají svůj význam.
Libovolné provozní napÄ›tí – jednou z výhod LED diod je možnost konstruovat svítidla tak, že mohou být napájena buÄ přímo z distribuÄní rozvodné sítÄ› napÄ›tím 230 V, anebo pÅ™es přívodní transformátor 24 V nebo 12 V. Tato flexibilita umožňuje nasazení LED technologie prakticky kamkoli, vÄetnÄ› míst se zvýšeným nebezpeÄím úrazu elektrickým proudem napÅ™. vlivem vlhkosti a kontaktu s vlhkým prostÅ™edím. Jedním z takových příkladů mohou být bodová svÄ›tla a LED pásky, které se pÅ™ipojují pÅ™es externí napájecí zdroj.
světlo z LED diodového zdroje
Minimální zahřívání – k mírnému zahřívání dochází vÄ›tÅ¡inou v místech vinutí cívky přívodního transformátoru, ale v samotném svÄ›telném zdroji vzniká jen minimální množství odpadního tepla. Proto se také hodí polovodiÄové osvÄ›tlení i do míst se zvýšeným požárním nebezpeÄím. Problematické jsou v tomto smÄ›ru pÅ™edevším zastaralé technologie vláknových žárovek vÄetnÄ› halogenových zdrojů, které mohou způsobit vznícení hoÅ™lavých materiálů pÅ™i doteku jak na samotnou žárovku, tak i na stínidlo. ZvláštÄ› nebezpeÄná jsou taková svítidla ve skladech papíru, v zemÄ›dÄ›lských objektech pÅ™i skladování sena, pÅ™i průmyslovém zpracování dÅ™eva a výrobÄ› textilu.
podsvícená klávesnice LED
Absence UV záření – nÄ›které složky ultrafialového záření pÅ™edstavují pro živé organismy nebezpeÄí ve formÄ› naruÅ¡ení struktury DNA a vzniku rakovinného bujení. Jedná se o tzv. ionizující záření, které je napÅ™. i složkou sluneÄní energie, pÅ™ed jejímž vlivem nás chrání tenká ozonová vrstva . NÄ›které zdroje umÄ›lého svÄ›tla vyzaÅ™ují UV složku a tam je nutné být na pozoru a být dobÅ™e o zdravotním riziku informováni. LED diodové zdroje UV záření nevydávají a jsou v tomto smÄ›ru naprosto bezpeÄné.

S LED žárovkami můžete začít šetřit elektrickou energii


Jedním z důvodů, proÄ svou pozornost zaměřujeme k LED žárovkám, je cena elektrické energie. Není zrovna zanedbatelná, což velmi tvrdÄ› pocítili majitelé Å™eÅ¡ení vytápÄ›ní objektů elektrickými přímotopy. Se svítidly to tak dramatické není, ale v porovnání se zastaralou technologií vláknových žárovek jde o velmi úsporné zdroje. vláknová žárovka E27.jpg

Vydejte se cestou úspory

Starostlivost o životní prostÅ™edí považuje podle nedávno provádÄ›ných průzkumů veÅ™ejného mínÄ›ní vÄ›tÅ¡ina ÄŒechů za důležitou souÄást jejich života. Zajímáme se o alternativní zdroje vytápÄ›ní, zateplování objektů, kotlíkové dotace, a také o úsporu energií. Energetická sobÄ›staÄnost http://www.alies.cz/ ÄŒeské republiky by se mÄ›la stát dlouhodobým cílem, ale ty podstatné kroky ke snížení spotÅ™eby elektrické energie může udÄ›lat každý z nás. V souÄasné dobÄ› je v naší zemi stále jeÅ¡tÄ› v provozu nÄ›kolik stovek tisíc starých zářivek a žárovek s wolframovým vláknem. Nalezli byste je jak v průmyslových komplexech, tak i v nÄ›kterých domácnostech.

Využijte příhodné doby

V devadesátých letech se na trhu zaÄaly objevovat první kompaktní zářivky a na poÄátku nového milénia LED žárovky. Å lo ovÅ¡em o nové technologické postupy a první prototypy nemohly stávajícímu osvÄ›tlení konkurovat. Po technické stránce mÄ›ly Å™adu nedostatků a nezájmu spotÅ™ebitelů o tyto výrobky nahrávala i nepříznivá cena. StaÄily docela obyÄejné kupecké poÄty, aby bylo jasné, že jde spíše o módní záležitost, novinku, která ovÅ¡em příliÅ¡ úspor nepÅ™ináší.žárovka se závitem E14.jpg
Mezitím se vÅ¡ak vývoj posunul kupÅ™edu a spolu s ním i cenová politika. Dnes se vynaložená investice do LED svÄ›telných zdrojů vrací již za nÄ›kolik mÄ›síců právÄ› díky enormnÄ› nízkému příkonu, ve srovnání s klasickou žárovkou se žhavicím vláknem. Opravdu již nemá význam mít v lustru zaÅ¡roubovanou stowattovou žárovku, která svítí zhruba tisíc hodin. Vyměňte ji za LED zdroj o stejném svÄ›telném toku, ale s mnohonásobnÄ› nižším příkonem. S pÅ™ibližnÄ› stejnými svÄ›telnými parametry vystaÄíte u zmiňované „sto wattovky“ s 20 WLED žárovkou.

Jak správně vybrat schneider zásuvky?


Stavba nebo rekonstrukce domu Äi bytu rozhodnÄ› není jednoduchá záležitost. Je potÅ™eba vÅ¡e dobÅ™e pÅ™ipravit a naplánovat. A jednou z onÄ›ch vÄ›cí, na které si musíme dát pozor, je správný výbÄ›r elektrické schneider zásuvky. ProÄ je to tak důležité?

Správný výbÄ›r zásuvek nám může uÅ¡etÅ™it v budoucnu spoustu starostí, a Äasto i penÄ›z. Je tedy dobré vÅ¡e pÅ™edem řádnÄ› promyslet. K tomu, abyste i v budoucnu byli s výbÄ›rem zásuvek spokojeni, poslouží následující tipy.
ilustrace zásuvky a kabelu
V první Å™adÄ› je tÅ™eba vzít v úvahu, že v dneÅ¡ní dobÄ› se nedÄ›lají už jen klasické bílé zásuvky (i když ty jsou stále nejÄastÄ›ji k vidÄ›ní). Dnes můžete mít elektrické zástrÄky vÅ¡ech možných tvarů a barev. NÄ›kdy může být obtížné se v té nabídce zorientovat.

Nejprve je tedy tÅ™eba uvážit, jaký typ bude vhodný právÄ› pro nás. V první Å™adÄ› je potÅ™eba se zamyslet, do jaké místnosti zásuvka půjde. Bude to obývák? Ložnice? KuchynÄ›? Nebo snad koupelna? Poté bychom mÄ›li vzít v úvahu, v jakém stylu máme náš byt Äi dům zařízený.

Lidé s moderním bydlením plným kovu a lesku nejspíše nebudou sahat po zásuvce se vzorem dřeva nebo ornamentálním tvarem. Na druhou stranu lidé bydlící ve starším domě by si neměli vybírat zásuvku s vysokým kovovým leskem.

Tím bychom vyÅ™eÅ¡ili problém celkového vzhledu. Je tu vÅ¡ak jeÅ¡tÄ› jedna palÄivá otázka: kolik pÅ™esnÄ› zástrÄek by tam mÄ›lo být? Jedna? DvÄ›? Nebo dokonce tÅ™i? To je pomÄ›rnÄ› důležitý, avÅ¡ak pÅ™ehlížený problém. Koneckonců pokud vyberete Å¡patnÄ›, budete muset nakonec situaci Å™eÅ¡it prodlužovacím kabelem, což není vždy ideální.
ÄlovÄ›k zapojující kabel do zásuvky

PoÄet zásuvek by mÄ›l být odvislý od poÄtu zařízení, která budou najednou zapojena. V obývacím pokoji to typicky bývá televize, DVD pÅ™ehrávaÄ, případnÄ› poÄítaÄ. Pokud si zatím nejste jisti, je lepší vzít radÄ›ji zásuvku víceÄetnou. UÅ¡etříte si tak v budoucnu starosti.

Na druhou stranu, pokud už pÅ™edem víte, že zásuvka bude využívána pouze obÄasnÄ›, potom staÄí jedna zástrÄka, zvláštÄ› pokud bude umístÄ›na na dobÅ™e viditelném místÄ›, nebo pokud je potÅ™eba uÅ¡etÅ™it co nejvíce prostoru.

Pokud se rozhodneme pro víceÄetnou zásuvku, je potÅ™eba také popÅ™emýšlet nad tím, zda budeme chtít vertikální nebo horizontální. Vertikální bývají oblíbenÄ›jší, ovÅ¡em ani horizontální není tÅ™eba zatracovat. V případÄ›, že u zásuvek máte například psací stůl, se horizontální rozhodnÄ› vyplatí.

A jak vyberete vy? Jak vidíte, není zrovna snadné vybrat to nejlepší. Věřte však, že pořádné zamyšlení a plánování v rané fázi vám ušetří spoustu starostí a nejspíše i peněz později. A to za to stojí, ne?

Jak nejlépe umístit schneider vypínače


Rekonstrukce domu nebo bytu je vždy oÅ¡emetnou záležitostí. Jednou z vÄ›cí, které je potÅ™eba vyÅ™eÅ¡it, je umístÄ›ní vypínaÄů od stropního osvÄ›tlení. Musíme zde totiž brát v úvahu nÄ›kolik důležitých faktorů, a to jeÅ¡tÄ› pÅ™ed samotnou instalací.

První z nich je rozvod elektÅ™iny. Pokud již máme elektroinstalaci hotovou, je potÅ™eba naplánovat umístÄ›ní schneider vypínaÄe tak, aby nebylo nutné bourat zeÄ a vedení kabelů mÄ›nit.

příklad jednoduchého lustru

V případÄ›, že nás instalace elektrického vedení v domÄ› teprve Äeká, je potÅ™eba ji naplánovat tak, aby vedla místem, kde chceme v budoucnu mít spínaÄ od lustru. Je tedy dobré tyto vÄ›ci naplánovat pÅ™edem, neboÅ¥ v pozdÄ›jších fázích by pouze vznikly problémy.

UmístÄ›ní by samozÅ™ejmÄ› mÄ›lo být takové, abychom mohli rozsvítit ihned po příchodu do místnosti. Nejlepší lokace je tedy hned u dveří. Ne vždy lze vÅ¡ak toto dodržet, obzvláštÄ› v menších místnostech. PÅ™esto v zájmu bezpeÄnosti je dobré, pokud bude vypínaÄ okamžitÄ› po vstupu po ruce.

Výjimku může tvoÅ™it ložnice, neboÅ¥ zvláštÄ› v zimÄ› je potÅ™eba svítit i ráno, než odejdeme do práce, nebo veÄer, když jdeme spát. Zde tedy oceníme, pokud nebudeme muset klopýtat z postele k vypínaÄi pÅ™es tmavou místnost.

instalace elektrických rozvodů

ŘeÅ¡ení je zde nÄ›kolik. Tím nejÄastÄ›jším je umístÄ›ni dalšího, menšího zdroje osvÄ›tlení se spínaÄem poblíž postele. Typickým příkladem může být lampiÄka na noÄním stolku. Další, ménÄ› využívanou možností, je potom možnost mít k jednomu lustru více vypínaÄů – jeden umístÄ›n u dveří, další poblíž postele.

Otázkou také je, jak vyÅ™eÅ¡it situaci, kdy do jedné místnosti vede více dveří. Typickým příkladem Äasto bývá obývací pokoj. Pokud umístíme pouze jeden vypínaÄ, budou muset ti, co chtÄ›jí za tmy do místnosti, buÄ používat pouze tyto dveÅ™e. Další možností je ovÅ¡em instalace vypínaÄe ke každým dveřím.

Co musíme dále Å™eÅ¡it, je výška, v jaké bude spínaÄ umístÄ›n. Může se to zdát triviální, ovÅ¡em pokud máte například dÄ›ti, je tÅ™eba myslet i na nÄ›. Pravidlo, kterým byste se mÄ›li řídit, je, že by na nÄ›j mÄ›li dosáhnout vÅ¡ichni způsobilí Älenové rodiny. Batole si samozÅ™ejmÄ› nebude samo rozsvÄ›cet, Å¡estileté dítÄ› už ano.

Proto vÄ›nujte pozornost tomu, kam necháváte vypínaÄe umístit. Jde pÅ™eci hlavnÄ› o pohodlí vás vÅ¡ech!

Pro krásnou stěnu krásný vypínač


KoneÄnÄ› zmÄ›na, na jakou jsme dlouho Äekali! Pokud i vy patříte k tÄ›m, kdo nemohou vystát pohled na barevnou stÄ›nu opatÅ™enou kÅ™iklavÄ› bílým vypínaÄem, tak nejste zdaleka sami. NaÅ¡tÄ›stí tomuto nemožnému estetickému pÅ™eÅ¡lapu koneÄnÄ› odzvonilo. Už se nemusíte uchylovat k nepohodlnému pÅ™emalovávání elektroniky barvami anebo jejich polepování tapetou. Od chvíle, kdy se na trhu objevily dokonalé vypínaÄe Schneider, si můžete do sytosti vybírat. A věřte tomu, že si skuteÄnÄ› vyberete.barevný nápis cmyk, Å¡edá stÄ›na a podlaha
Velkou pÅ™edností elektroniky Schneider electric je promyÅ¡lený modulární systém výrobků, který umožňuje kombinovat univerzální strojky a unikátní rámeÄky. Každý zvolený strojek můžete opatÅ™it libovolným rámeÄkem, který si vyberete. A máte z Äeho vybírat. RámeÄky mohou nabývat libovolného odstínu z pestré barevné palety, a také různých atraktivních tvarů. Každý vypínaÄ anebo zásuvka proto mohou vypadat pÅ™esnÄ› tak, jak chcete vy. Zkrátka mají design, na jaký je radost pohledÄ›t.
Díky tomuto revoluÄnímu provedení už dávno neplatí, že kdo si chce doma rozsvítit anebo zapojit spotÅ™ebiÄe do proudu, ten si nemůže příliÅ¡ vybírat. Ba naopak, pakliže si vyberete z Å¡iroké nabídky produktů Schneider electric, už se omezovat nemusíte a můžete volit nejen vysokou kvalitu produktů, ale také jejich atraktivní provedení.
Proto už záleží jen na vás samotných, jak si doma vymalujete. I když se zhlédnete v hráškovÄ› zelené anebo kanárkovÄ› žluté, sehnat tu pravou elektroniku pro vaÅ¡i zeÄ nebude ani ten nejmenší problém.stropní svÄ›tlo, mÄ›dÄ›né
A to platí dokonce i v případÄ›, kdy se vám výmalba omrzí a zvolíte jinou, novou barvu. V takové situaci rozhodnÄ› nemusíte volat elektrikáře – strojky mohou i nadále zůstat na svém místÄ›, protože postaÄí, když jednoduchým pohybem ruky vymÄ›níte stávající rámeÄky za ty nové v aktuální barvÄ›. Je to otázka nÄ›kolika minut Äasu a nÄ›kolika desítek korun.

LED žárovky E27 spoří energii


o ody>

Vybavit dnes domácnost moderními osvÄ›tlovacími prvky není nic složitého. Obchody jsou touto technikou zásobeny v obrovském rozsahu a výhodné jsou i ceny výrobků, které za posledních deset let výraznÄ› klesly. Spolu s nárůstem životního minima a minimální mzdy to nepÅ™edstavuje výraznou zátěž v rodinném rozpoÄtu. Vyplatí se nákup více kusů LED žárovek E27, anebo staÄí ponechat dosud fungující žárovky s wolframovým vláknem v lustrech a lampiÄkách? Jaké výhody nám tato nová technologie pÅ™ináší?žárovka s paticí E27

Investice do budoucnosti

ObecnÄ› mají souÄasné LED diody velmi dlouhou životnost, ta dnes pÅ™esahuje desítky tisíc hodin provozu a s ohledem na ÄasovÄ› velmi vzdálené období se jedná spíše o matematický odhad. MÄ›l by vÅ¡ak být pomÄ›rnÄ› pÅ™esný vzhledem k tomu, že se jedná o elektronické souÄástky, jež nejsou extrémnÄ› pÅ™ehřívané a pÅ™etěžované vyšším napÄ›tím. Napájí je transformované napÄ›tí stejnosmÄ›rného proudu ze zdroje, který může být umístÄ›n i mimo samotné svítidlo. Jestliže tedy napÅ™. zakoupíte jednu žárovku o příkonu 8 W, která nahrazuje zdroj ve stropním svítidle s vláknovou žárovkou 60 W, za cenu 80 korun, může vám sloužit po dobu dvaceti let. Tento údaj je reálný pÅ™i pÅ™edpokladu každodenního svícení po dobu 6 hodin pÅ™i udávané životnosti žárovky 50 tisíc hodin.rozsvícená žárovka E27 ve stínidle

Úspora energie

Energetická nároÄnost je u tÄ›chto výrobků velice nízká. Pokud budeme uvažovat zmiňovaný typ žárovky 8 W a porovnáme ji s původní vakuovou baňkou se žhavicím vláknem 60 W, pÅ™i Å¡estihodinovém denním svícení spotÅ™ebujeme za mÄ›síc u vláknové žárovky téměř 11 kWh elektÅ™iny. S LED diodovým zdrojem je to vÅ¡ak pouhých 1,5 kWh. Budeme-li uvažovat pÅ™ibližnou cenu za 1 kWh 5 KÄ, pak je úspora pÅ™i využívání polovodiÄové technologie ve srovnání se žhavicím vláknem starých žárovek mÄ›síÄnÄ› 47 KÄ, což je za rok 564 KÄ. A vymÄ›níme-li vÄ›tÅ¡inu svÄ›telných zdrojů za nové typy, může roÄní úspora pÅ™esahovat Äástku 5 tisíc korun.