Čím se vyznačují světelné zdroje LED


O pozitivech LED diod v souvislosti s moderními svítidly se nejÄastÄ›ji hovoří v souvislosti s úsporou energie a velmi dlouhou životností. To ale není vÅ¡e, Äím se vyznaÄují, nÄ›které výhody jsou ukryté v pozadí, pÅ™esto mají svůj význam.
Libovolné provozní napÄ›tí – jednou z výhod LED diod je možnost konstruovat svítidla tak, že mohou být napájena buÄ přímo z distribuÄní rozvodné sítÄ› napÄ›tím 230 V, anebo pÅ™es přívodní transformátor 24 V nebo 12 V. Tato flexibilita umožňuje nasazení LED technologie prakticky kamkoli, vÄetnÄ› míst se zvýšeným nebezpeÄím úrazu elektrickým proudem napÅ™. vlivem vlhkosti a kontaktu s vlhkým prostÅ™edím. Jedním z takových příkladů mohou být bodová svÄ›tla a LED pásky, které se pÅ™ipojují pÅ™es externí napájecí zdroj.
světlo z LED diodového zdroje
Minimální zahřívání – k mírnému zahřívání dochází vÄ›tÅ¡inou v místech vinutí cívky přívodního transformátoru, ale v samotném svÄ›telném zdroji vzniká jen minimální množství odpadního tepla. Proto se také hodí polovodiÄové osvÄ›tlení i do míst se zvýšeným požárním nebezpeÄím. Problematické jsou v tomto smÄ›ru pÅ™edevším zastaralé technologie vláknových žárovek vÄetnÄ› halogenových zdrojů, které mohou způsobit vznícení hoÅ™lavých materiálů pÅ™i doteku jak na samotnou žárovku, tak i na stínidlo. ZvláštÄ› nebezpeÄná jsou taková svítidla ve skladech papíru, v zemÄ›dÄ›lských objektech pÅ™i skladování sena, pÅ™i průmyslovém zpracování dÅ™eva a výrobÄ› textilu.
podsvícená klávesnice LED
Absence UV záření – nÄ›které složky ultrafialového záření pÅ™edstavují pro živé organismy nebezpeÄí ve formÄ› naruÅ¡ení struktury DNA a vzniku rakovinného bujení. Jedná se o tzv. ionizující záření, které je napÅ™. i složkou sluneÄní energie, pÅ™ed jejímž vlivem nás chrání tenká ozonová vrstva . NÄ›které zdroje umÄ›lého svÄ›tla vyzaÅ™ují UV složku a tam je nutné být na pozoru a být dobÅ™e o zdravotním riziku informováni. LED diodové zdroje UV záření nevydávají a jsou v tomto smÄ›ru naprosto bezpeÄné.