Jak nejlépe umístit schneider vypínače


Rekonstrukce domu nebo bytu je vždy oÅ¡emetnou záležitostí. Jednou z vÄ›cí, které je potÅ™eba vyÅ™eÅ¡it, je umístÄ›ní vypínaÄů od stropního osvÄ›tlení. Musíme zde totiž brát v úvahu nÄ›kolik důležitých faktorů, a to jeÅ¡tÄ› pÅ™ed samotnou instalací.

První z nich je rozvod elektÅ™iny. Pokud již máme elektroinstalaci hotovou, je potÅ™eba naplánovat umístÄ›ní schneider vypínaÄe tak, aby nebylo nutné bourat zeÄ a vedení kabelů mÄ›nit.

příklad jednoduchého lustru

V případÄ›, že nás instalace elektrického vedení v domÄ› teprve Äeká, je potÅ™eba ji naplánovat tak, aby vedla místem, kde chceme v budoucnu mít spínaÄ od lustru. Je tedy dobré tyto vÄ›ci naplánovat pÅ™edem, neboÅ¥ v pozdÄ›jších fázích by pouze vznikly problémy.

UmístÄ›ní by samozÅ™ejmÄ› mÄ›lo být takové, abychom mohli rozsvítit ihned po příchodu do místnosti. Nejlepší lokace je tedy hned u dveří. Ne vždy lze vÅ¡ak toto dodržet, obzvláštÄ› v menších místnostech. PÅ™esto v zájmu bezpeÄnosti je dobré, pokud bude vypínaÄ okamžitÄ› po vstupu po ruce.

Výjimku může tvoÅ™it ložnice, neboÅ¥ zvláštÄ› v zimÄ› je potÅ™eba svítit i ráno, než odejdeme do práce, nebo veÄer, když jdeme spát. Zde tedy oceníme, pokud nebudeme muset klopýtat z postele k vypínaÄi pÅ™es tmavou místnost.

instalace elektrických rozvodů

ŘeÅ¡ení je zde nÄ›kolik. Tím nejÄastÄ›jším je umístÄ›ni dalšího, menšího zdroje osvÄ›tlení se spínaÄem poblíž postele. Typickým příkladem může být lampiÄka na noÄním stolku. Další, ménÄ› využívanou možností, je potom možnost mít k jednomu lustru více vypínaÄů – jeden umístÄ›n u dveří, další poblíž postele.

Otázkou také je, jak vyÅ™eÅ¡it situaci, kdy do jedné místnosti vede více dveří. Typickým příkladem Äasto bývá obývací pokoj. Pokud umístíme pouze jeden vypínaÄ, budou muset ti, co chtÄ›jí za tmy do místnosti, buÄ používat pouze tyto dveÅ™e. Další možností je ovÅ¡em instalace vypínaÄe ke každým dveřím.

Co musíme dále Å™eÅ¡it, je výška, v jaké bude spínaÄ umístÄ›n. Může se to zdát triviální, ovÅ¡em pokud máte například dÄ›ti, je tÅ™eba myslet i na nÄ›. Pravidlo, kterým byste se mÄ›li řídit, je, že by na nÄ›j mÄ›li dosáhnout vÅ¡ichni způsobilí Älenové rodiny. Batole si samozÅ™ejmÄ› nebude samo rozsvÄ›cet, Å¡estileté dítÄ› už ano.

Proto vÄ›nujte pozornost tomu, kam necháváte vypínaÄe umístit. Jde pÅ™eci hlavnÄ› o pohodlí vás vÅ¡ech!