Co je třeba nakoupit do bytu a jak to vybírat


Vždycky, když se ÄlovÄ›k rozhoduje o tom, co si koupí, musí k tomu pÅ™ijít trochu holistickým přístupem. NejdůležitÄ›jší je, aby vÅ¡e pÄ›knÄ› ladilo a aby to do sebe zapadalo, nejen stylem, materiálem, ale také barvou. A to je možná na zaÅ™izování interiéru to nejhorší a nejtěžší.
zapínaÄ na hlavÄ› v kreslené podobÄ›
Ne vÅ¡ichni totiž máme skvÄ›lý cit na barvy a na tvary a mnohdy to proto dopadá trochu – svízelnÄ›. NÄ›kdy je nutné si pozvat tÅ™eba kamaráda nebo kamarádku, který Äi která ten cit má a doporuÄí vám Äi vám pomůže. Vždycky je ale dobré řídit se nÄ›kolika pravidly.

  1. Minimalismus je cíl, je to cesta

Vždycky je fajn mít co možná nejminimalistiÄtÄ›jší domácnost. ProÄ? NejvÄ›tším důvodem je univerzalita. Když se vám pozdÄ›ji v letech zmÄ›ní chutÄ›, můžete interiér jednoduÅ¡e zmÄ›nit, aniž byste museli nÄ›jak výraznÄ› zasahovat. Minimalismus znamená naprosté minimum a pouze to nejnutnÄ›jší s tím, co se vám líbí. Takže budete mít jednoduché pohovky, stůl, židle, kuchyňskou linku – prostÄ› tak, aby tam bylo co možná nejménÄ› ruÅ¡ivých prvků. To je základ. Pak, pokud si to nÄ›jak uzpůsobíte, to je na vás. Ale základ je takový, že je tÅ™eba Äinit co možná univerzálnÄ›ji. Protože Å¡etříte Äas a peněženku svému budoucímu já.velký symbol „ON“ v modrém kruhu

  1. Barvy musí ladit

Omezte barvy v interiéru na tÅ™i, maximálnÄ› ÄtyÅ™i a musí to být nÄ›jaké, které se pÄ›knÄ› hodí. Například bílá, Å¡edá Äi Äerná. Vždycky zvolte takové barvy, které vám budou ladit také s interiérem, nábytkem a také je tÅ™eba vzít v potaz další pÅ™edmÄ›ty ve vaší domácnosti, které budete muset uvést v soulad. KaždopádnÄ› nikdy není nic tak hrozného, jako když neladí i další přísluÅ¡enství, na které Äasto lidé zapomínají. Proto je nesmírnÄ› důležité myslet také na tohle, když vybíráte ty správné vypínaÄe a zásuvky LightPark

  1. Cítit se tam musíte dobře

Jako ve vÅ¡em, i tady se musíte cítit dobÅ™e, jakmile vÅ¡e dokonÄíte. Myslete tedy také na to, jak se tam budete cítit, případnÄ› jak se tam budou místní obyvatelé cítit.

Kvalita i bezpečnost – vypínače Schneider


Je zcela jisté, že vypínaÄe v moderní domácnosti již nesplňují pouze designovou funkci, ale důležité je také to, jak jsou bezpeÄné a jak plní svou hlavní úlohu. Toto malé zařízení se stará o zapojení urÄitého elektrického zařízení do obvodu, pÅ™iÄemž je tÅ™eba, aby splňoval jisté bezpeÄnostní požadavky. Jinak by mohlo dojít k úrazu Äi dokonce smrti po kontaktu s elektrickým proudem.rozsvícená lampiÄka
VypínaÄe Schneider Lightpark tyto bezpeÄnostní požadavky splňuje s pÅ™ehledem. Nemusíte se tedy obávat neÄekaného elektrického výboje Äi jiného nebezpeÄí. Na bezpeÄnost užívání je zde kladen vysoký důraz stejnÄ› jako na kvalitu výrobků. Jednotlivé produkty jsou důkladnÄ› testovány, takže na trh se dostanou skuteÄnÄ› pouze bezpeÄné kousky. Se svým Å¡irokým sortimentem (termostaty, žaluziové ovladaÄe, různé spínaÄe, anténní, telefonní, datové, televizní, rádiové a další zásuvky, stmívaÄe, …) se tato spoleÄnost postará o celkové Å™eÅ¡ení elektroinstalace u vás.
NejrozšířenÄ›jší Å™adou vypínaÄů této firmy je Unica, která nabízí komplexní Å™eÅ¡ení elektroinstalaÄních přístrojů. Nabízena je hned v nÄ›kolika designech: Basic, Quadro, Colors, Allegro, Plus, Top Äi Systém. Tato Å™ada nabízí spoustu možností využití s jistotou skvÄ›lého vzhledu.starý vypínaÄ na rohu zdi
Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat tÅ™i Äásti. První z nich je montážní rámeÄek, tedy to, co zůstane skryto ve zdivu. Na nÄ›j se pak ukládá mechanismus v podobÄ› samotného tlaÄítka, kterým se vlastnÄ› zařízení ovládá. VÅ¡e pak upevní a celkový design zkrášlí krycí rámeÄek s možností spousty barev a novÄ› také materiálů. Plastové provedení bylo totiž rozšířeno o přírodní materiály (dÅ™evo, kov, bÅ™idlice), které celkovému vzhledu dodají na estetiÄnosti a originalitÄ›.
Nejen vypínaÄe, ale vÅ¡echny výrobky spoleÄnosti Schneider Electric jsou využívány v domácnostech a firmách po celém svÄ›tÄ›. Jejich vysoká kvalita totiž zaruÄuje dlouhovÄ›kost a jejich nadÄasový vzhled zase zajistí, že po Äase nebudou působit zastarale. A pokud se vám pÅ™ece jen zachce jiného vzhledu? Jednoduchou výmÄ›nu zvládnete za pár minut.

Vyberte si ty nejlepší zásuvky a vypínače!


Vždycky je lepší, když si ÄlovÄ›k může vybrat. A to samozÅ™ejmÄ› platí i v případÄ› vybavení interiéru bytu, tam pÅ™edevším. Každý chce bydlet na takovém místÄ›, které se mu bude maximálnÄ› líbit. Takže pokud si zaÅ™izujete svůj byt, mÄ›li byste mít možnost rozhodovat o vÅ¡em, co uvnitÅ™ bude, a to i o detailech. JedinÄ› pak můžete být plnÄ› spokojení s výsledkem.posvícený vypínaÄ
K takovým detailům, které vám mohou snadno zhatit vaÅ¡i snahu mít doma vÅ¡e dokonalé, patří mimo jiné i zásuvky a vypínaÄe. JistÄ› i vy už jste mnohokrát v životÄ› narazili na případ, kdy zářivÄ› bílá zásuvka hyzdila barevnou stÄ›nu. NÄ›co takového nevypadá ani trochu pÄ›knÄ› a dokáže to snadno pokazit celkovÄ› dobrý dojem z místnosti. JistÄ› byste byli neradi, kdyby se nÄ›co podobného stalo i vám.
Vyhnout se podobnému trapasu se lidé pokouÅ¡ejí různÄ›. NÄ›kteří se vyhýbají barevným výmalbám pokojů. Jiní tento problém Å™eší polepením zásuvek a vypínaÄů samolepicími tapetami anebo jejich namalováním barvou. JistÄ› by byla Å¡koda, kdybyste si i vy museli dát se svým bydlením kvůli hloupé zásuvce tolik práce navíc anebo se vyhýbat barevnému Å™eÅ¡ení pokojů, které vás oslovuje.
Tím spíše, že právÄ› nyní je vaÅ¡e situace mnohem, mnohem jednodušší. Na trhu se objevily chytÅ™e Å™eÅ¡ené barvené zásuvky a vypínaÄe. Ano, je to tak!
StaÄí, když si vyberete unica vypínaÄe Lightpark a máte po problémech. dva vypínaÄeVýrobky z této Å™ady jsou barevnÄ› vyvedené a máte na výbÄ›r celou pestrou barevnou Å¡kálu, takže jistÄ› narazíte pÅ™esnÄ› na takový výrobek, který je pro váš interiér jako dÄ›laný.
A problém nenastane ani ve chvíli, kdy se po letech rozhodnete pro zmÄ›nu. Není potÅ™eba, abyste hned mÄ›nili celý vypínaÄ anebo celou zásuvku. Díky chytrému modulárnímu Å™eÅ¡ení postaÄí, když zmÄ›níte pouze svrchní rámeÄek. Samotný univerzální strojek můžete nechat na místÄ›, takže celou zmÄ›nu provedete snadno a rychle bÄ›hem nÄ›kolika minut a nebude vás to stát více, než nÄ›kolik desítek korun. A vaÅ¡e domácnost bude opÄ›t dokonalá!

Ne každá žárovka H7 splňuje nároky na bezpečnou jízdu


Jedním z nejÄastÄ›ji vyslovovaných slov dneÅ¡ní doby je „bezpeÄnost“. ZabezpeÄení pÅ™ed terorismem, ochrana soukromí, citlivá data, bezpeÄí naÅ¡ich dÄ›tí, bezpeÄné výrobky, potraviny atd. Tento trend se nevyhnul ani automobilovému průmyslu a dopravÄ›.
Řízení motorového vozidla je jednou z nejnároÄnÄ›jších Äinností, kterou ÄlovÄ›k v průbÄ›hu dne vykonává. AÅ¥ už jde o rutinní jízdu nebo pohyb v neznámém prostÅ™edí, vždy vyžaduje maximální soustÅ™edÄ›ní, pozornost, pÅ™esné pohyby, schopnost pÅ™edvídat situaci a vÄas reagovat na vÅ¡echny podnÄ›ty. Řídit také nemůže každý, jakýkoli handicap je nepřípustný s výjimkou urÄitých tÄ›lesných postižení a upravených řídicích systémů.dálnice

Vliv stresu na řízení je znaÄný

PÅ™ed tÅ™iceti, ÄtyÅ™iceti lety byl silniÄní provoz zhruba o 60 až 70 procent slabší, poÄet vozidel byl mnohem nižší, což se projevilo i na dalších důležitých aspektech, jako je poÄet parkovacích míst, vyhrocené situace na kÅ™ižovatkách, dostatek Äasu na rozhodování v dopravní situaci a mnoho dalších vlivů. Každá maliÄkost se poÄítá, a pokud je jich příliÅ¡, vzniká na psychiku obrovský tlak, který se musí nÄ›kde ventilovat. Projeví se zvýšenou agresivitou, úzkostí, depresemi, což může vyústit až v dopravní kolaps.auta v tunelu

Bez světla to nepůjde

Jedním ze stresových faktorů je nedostateÄné osvÄ›tlení jízdního pruhu. Nevhodná barva svÄ›tla halogenových autožárovek a jejich nedostateÄný svit je jednou z hlavních příÄin dopravních nehod, který je navíc Äasto podceňován. VÄ›tÅ¡ina běžných žárovek se vyrábí bez zásadních produktových zmÄ›n již desítky let a výrobci neberou na zmÄ›nu v silniÄním provozu ohled. Pouze nÄ›které renomované znaÄky, napÅ™. Philips nebo Osram, vÄas reagovaly na tyto jevy a dodávají na trh žárovky H7 Lightpark ve velmi dobrém pomÄ›ru výkonu a ceny a pÅ™edevším s lepšími parametry osvÄ›tlování jízdního pruhu a pravé krajnice. Dbejme tedy na svou vlastní bezpeÄnost i na bezpeÄí vÅ¡ech ostatních úÄastníků silniÄního provozu i s kvalitními svÄ›telnými zdroji v pÅ™edních svÄ›tlometech.

Osram night breaker unlimited h7 pro lepší pocit z jízdy


Více svÄ›tla – v katalogu výrobků autožárovek Osram vám spoleÄnost pÅ™edkládá údaje, které byly naměřeny na zkuÅ¡ebních zařízeních a zároveň prověřeny v běžném provozu. Co by vás vÅ¡ak mÄ›lo pÅ™edevším zajímat, jsou ohlasy tÄ›ch, co si alespoň na zkouÅ¡ku typ Osram night breaker unlimited h7 zakoupili. Říká se, že nejlepší je vždy vlastní zkuÅ¡enost a lidé jsou ze své podstaty velmi zvídaví a rádi se chlubí tím, co je potěšilo, nebo naopak co jim nebylo příliÅ¡ po vůli. Výrobce uvádí, že se pÅ™ed vozem prodlouží až o 40 metrů kužel svÄ›tla, že je minimálnÄ› jednou tolik svítivÄ›jší než u běžných žárovek, a zhruba o jednu pÄ›tinu ménÄ› nažloutlý a více bílý. Že tomu tak skuteÄnÄ› je, prokazují statistiky prodeje tohoto typu, který je považován za jeden z nejúspěšnÄ›jších.

jaguar

Více svÄ›tla – více bezpeÄí – to nejcennÄ›jší, co každý z nás vlastní, je zdraví. Těžká zranÄ›ní a smrt na silnicích je bohužel stále každodenním jevem a v mnoha případech si za to můžeme sami svým vlastním přístupem. DobÅ™e vidÄ›t a být lépe vidÄ›n je základ, od nÄ›hož se nÄ›kdy odráží stav bytí a nebytí. Projeví se to i na samotném jízdním komfortu, jestliže máte dobrý pÅ™ehled o tom, co se dÄ›je pÅ™ed vámi, jízda bude klidnÄ›jší a vy budete soustÅ™edÄ›nÄ›jší a psychicky vyrovnanÄ›jší.

reflektory

Něco za něco – ve fyzikálním světě platí nepsané pravidlo, že musí panovat naprostá rovnováha. Týká se to všech životních aspektů a nikdo z nás se tomu nemůže vyhnout. Projevuje se to i v osvětlovací technice, kde se obecně silným a výkonným zdrojům zkracuje životnost, neboť se rychleji opotřebovávají. Platí to také v případě modelů Night Breaker, na úkor vyšší svítivosti a lepších světelných podmínek se musíme smířit s kratší provozní dobou. Pokud byste však chtěli přistoupit na kompromis, lze sáhnout po typech Ultra Life nebo Silverstar, které svítí slaběji, ale mnohem déle.

LED zářivky mohou posloužit i na balkoně nebo lodžii


Pobyt na balkonÄ› ve veÄerních hodinách může být romantický zvláštÄ› tam, odkud je pÄ›kný výhled na mÄ›sto nebo ÄásteÄnÄ› osvÄ›tlené přírodní panorama. Můžeme té romantice jít trochu naproti vhodným osvÄ›tlením, které nebude příliÅ¡ strohé a upjaté, nebo dokonce oslňující.

lucerna

Jak osvítit balkon

VÄ›tÅ¡ina balkonů je osvÄ›tlována původními svítidly na stropech nebo na stÄ›nách pÅ™ibližnÄ› ve výšce hlavy. Toto centrální svítidlo vÅ¡ak nemůže poskytnout dostatek svÄ›tla tam, kde jej potÅ™ebujeme, a tak se pak povolává odborník, aby prodloužil svÄ›telný okruh i do periferních Äástí balkonu nebo lodžie. Jaké jsou možnosti a kterým svítidlům dát pÅ™ednost?

LED pásky – dnes je skuteÄnÄ› celá Å™ada možností, jak využít v praxi pÅ™ednosti LED diod. Jednou ze zajímavých variant jsou pásky. Pro venkovní prostÅ™edí balkonu volíme vždy diody zalité do silikonu, které dobÅ™e odolávají povÄ›trnostním vlivům. Pásky mají na spodní stranÄ› oboustrannou lepicí pásku, co dobÅ™e pÅ™ilne prakticky k jakémukoli povrchu. Snadno upravíte jejich délku podle potÅ™eby, můžete je libovolnÄ› tvarovat a umístit v podstatÄ› kamkoli. Jejich výhodou je dlouhá životnost, velmi nízká spotÅ™eba elektÅ™iny a napojení na externí napájecí zdroj, který můžete umístit do interiéru.

doutnavka

NástÄ›nná a stropní svítidla – opÄ›t pamatujte na patÅ™iÄnou odolnost vůÄi povÄ›trnostním vlivům. AÅ¥ už zvolíte jakékoli svítidlo, musí mít stupeň krytí alespoň IP 44. UvnitÅ™ mohou být pak umístÄ›ny kompaktní zářivkové trubice, klasické lineární anebo LED zářivky, LED diodové žárovky atd. U balkonových svÄ›tel rozhoduje pÅ™edevším barva bílého svÄ›tla. Chcete-li navodit příjemnou atmosféru a trochu té romantiky, radÄ›ji volte teplejší odstíny o teplotÄ› chromatiÄnosti kolem 3500 K. Naopak chladné namodralé odstíny, pÅ™ipomínající denní sluneÄní svÄ›tlo, jsou vhodné pro zvýšení pozornosti napÅ™. pÅ™i věšení prádla nebo drobné manuální práci.

Umíte si dobře vybrat světelný zdroj?


Napadlo vás nÄ›kdy, jak důležitou roli v bezpeÄnosti na silnici hraje osvÄ›tlení vaÅ¡eho vozu?
Možná vás to napadlo, ale nenapadlo vás, že byste tudíž mÄ›li vÄ›novat více pozornosti výbavÄ› svého automobilu. ZdánlivÄ› obyÄejná autožárovka může ovlivnit víc, než si myslíte.
A o tom, že je to pravda, svÄ›dÄí samozÅ™ejmÄ› i to, že se jedná o povinnou výbavu každého automobilu – nejen, že musíte mít své zdroje svÄ›tla v naprostém pořádku, ale také musíte mít po ruce náhradní sadu autožárovek pro případ, že by vám neÄekanÄ› praskly. NÄ›co takového se může snadno stát.svÄ›tla ferrari
Ať už je vaše vozidlo vybaveno h7 žárovkou anebo typem h4, vždy dbejte na to, abyste si zvolili kvalitní produkt. Na typu zdroje světla totiž nezáleží tolik, jako právě na jeho kvalitě.
Kvalita takových výrobků se na trhu znaÄnÄ› liší – to se ÄlovÄ›k dozví okamžitÄ›, jakmile si namátkou pÅ™eÄte nÄ›jakou tu recenzi na vybavení automobilu. Z recenzí vyplývá pÅ™edevším to, že do kvality se vyplatí investovat – anebo lépe Å™eÄeno, nevyplatí se věřit laciným nabídkám, které se vám ve skuteÄnosti prodraží.
Platí, že Äím má zdroj svÄ›tla delší životnost, tím má slabší svítivost. Pokud tedy máte zájem o opravdu výkonné svÄ›tlo a o osvÄ›tlení, se kterým na silnici ani v tÄ›ch nejhorších svÄ›telných podmínkách nic nepÅ™ehlédnete, pak vÄ›zte, že i na takové nabídky můžete na trhu narazit a budete s nimi spokojeni – ovÅ¡em cenou za velký svÄ›telný tok je kratší životnost svÄ›telného zdroje.rozbité svÄ›tlo
Ovšem pozor, na trhu se vyskytují i takové produkty, které mají nízkou životnost, a zároveň malou svítivost – většinou zákazníky lákají svou nízkou cenou, která se ovšem ve výsledku velmi prodraží.
AÅ¥ už si vÅ¡ak vyberete jakkoli, zároveň byste se mÄ›li pÅ™esvÄ›dÄit i o tom, že vám nedÄ›lá nejmenší potíže potÅ™ebnou prasklou autožárovku svépomocí vymÄ›nit. I to patří k základním schopnostem každého Å™idiÄe.

Nenápadný design nebo něco výstřednějšího


Poslední vÄ›cí, která se objevuje na stavbÄ› nebo v bytÄ›, je prakticky montáž vypínaÄů a zásuvek. AÄkoliv to vypadá velmi jednoduÅ¡e, mnozí by se rozhodnÄ› nemÄ›li pouÅ¡tÄ›t do jejich instalace. Navíc bychom si mÄ›li uvÄ›domit jeÅ¡tÄ› jednu podstatnou vÄ›c. Doby, kdy totiž byly k dostání tak pouhé dva druhy jsou již dávno pryÄ. DneÅ¡ní nabídka je na trhu dostateÄnÄ› Å¡iroká, což dokazuje . Bohužel málokdo si uvÄ›domí, že tato koneÄná práce je nesmírnÄ› důležitá v samotném vzhledu. Vhodnou volbou tÄ›chto praktických doplňků můžeme dotvoÅ™it celkový design místnosti. Je to nejen díky samotnému tvaru, ale i nabízené barevné Å¡kále, která je skuteÄnÄ› pestrá.

zásuvky

Uživatelé chtějí ještě něco navíc

NaÅ¡e nároky rostou a s tím samozÅ™ejmÄ› i požadavky. Poté se projektanti setkávají již celkem běžnÄ› s tím, že mají do plánu zakreslit zásuvky nejen na přívod elektrické energie, ale zároveň je potÅ™eba zásuvky na pÅ™ipojení na telefon nebo anténní propojení. NaÅ¡tÄ›stí na trhu s tímto výrobci již poÄítají, tak není problém si pořídit kompletní vybavení od jedné Å™ady. Je pravdou, že se s takovými požadavky muselo i poÄítat. VždyÅ¥ dneÅ¡ní dÄ›tská generace pracuje běžnÄ› na poÄítaÄi nebo si samozÅ™ejmÄ› jeÅ¡tÄ› více hraje hry po internetové síti. Bohužel ani nás to nenechává pozadu a i my samotní využíváme tyto služby v hojnosti. Zkrátka bez pÅ™ipojení na internet, nabíjení telefonů, tabletů, notebooků a podobných zařízení, se neobejdeme.

zástrÄka

Máme rádi změnu

Je pravdou, že Äas od Äasu se vyplatí oživit byt nÄ›jakou drobností a mnohdy to skuteÄnÄ› může zmÄ›nit i obyÄejný barevný rámeÄek u zmínÄ›ných zásuvek nebo vypínaÄů. Poté je velmi snadná instalace a zmÄ›na. Můžeme vymalovat a doplnit místnost podle svých pÅ™edstav a pak i tento prvek rozhodnÄ› potěší svojí efektivností. Důležité je také správné rozmístÄ›ní, ale tím by se vlastnÄ› mÄ›lo zaÄít úplnÄ› na zaÄátku, abychom pak nelitovali, že nám nÄ›kde chybí přívod a my ho zde nutnÄ› potÅ™ebujeme.

Myslete také na design vypínačů a zásuvek


DneÅ¡ní vzhled veÅ¡kerých interiérů si žádá kromÄ› svého úÄelového vybavení také rozvod vody a elektÅ™iny. A právÄ› plánování umístÄ›ní zásuvek a vypínaÄů je tÅ™eba vÄ›novat velkou pozornost. Jedná se zejména o to, aby zásuvky byly co nejblíže v dosahu vÅ¡ech spotÅ™ebiÄů a vypínaÄe vždy tak, abychom je mÄ›li nejlépe vždy na pochozí trase a nemuseli jsme si kvůli rozsvÄ›cení, Äi zhasnutí zacházet. Mysleme ale i na to, že ne vÅ¡echny zásuvky vždy Å¡ikovnÄ› schováme za nábytek.
Třídílná zásuvka
Totéž platí i pro vypínaÄe, a tak je tÅ™eba vybírat tak, aby svým designem ladily k vybavení a celkovému zaměření interiérů. S Å™eÅ¡ením tohoto problému pÅ™ichází, který ve své nabídce pÅ™ináší modely klasických i moderních tvarů. U výbÄ›ru zásuvek rozliÅ¡ujte modely urÄené svým technickým zpracováním pro sklady a dílny.
Dráty vedoucí z elektrické zásuvky
Tyto typy jsou specifické svým zvýšeným krytím IP44, které odolává možnosti průniku vody. U nÄ›kterých typů je vestavÄ›ná kontrolka, která svítí nepÅ™etržitÄ› a umožňuje tak snadné nalezení vypínaÄe ve tmÄ›. Pro klasický interiér jsou vhodné vypínaÄe s ochrannými rámeÄky, které plní jak praktickou roli, zabraňující omak okolní stÄ›ny, tak svým designem vhodnÄ› doplňují interiér.NaÅ¡i zákazníci si proto velmi oblíbili vypínaÄe s rámeÄky v provedení aluminium, které na sebe nenápadnÄ› upozorňují imitací kovu ve stříbrné, Äerné, nebo narůžovÄ›lé barvÄ›. Velmi Å¡irokou Å¡kálu barev naleznete také u zásuvek nabízených v jedno, nebo dvouÅ™adém provedení, s krytem, nebo bez krytu. Dodejte svému bytu, nebo kanceláři stylové a krásné maliÄkosti, které nebudou v prostoru ruÅ¡ivým elementem, ale plnohodnotným prvkem, dotvářejícím příjemné prostÅ™edí. Náš internetový obchod kromÄ› výše jmenovaných produktů nabízí i další kvalitní elektroinstalaÄní materiál splňující přísné technické normy a smÄ›rnice.

S kvalitními světly nezabloudíte


Jízda za denního svÄ›tla a v noci jsou dvÄ› zcela odliÅ¡né disciplíny. Za dne to laikovi může pÅ™ipadat daleko nároÄnÄ›jší, jelikož se na silnicích pohybuje daleko více aut než v noÄních hodinách, ale bÄ›hem dne je obvykle výborná viditelnost, což mnoho potencionálních nepříjemností pomůže eliminovat. Jakmile ale padne závoj tmy, viditelnost se sníží takÅ™ka na nulu. PrávÄ› proto je dobré mít v autÄ› nainstalována kvalitní svÄ›tla, se kterými dokážete bezpeÄnÄ› identifikovat případnou hrozbu dostateÄnÄ› vÄas i za zhorÅ¡ených povÄ›trnostních podmínek. Existuje celá Å™ada znaÄek autožárovek, ale každý Å™idiÄ, který má alespoň základní pÅ™ehled moc dobÅ™e ví, že nejlepší jsou spolehlivé autožárovky Lightpark.Kulatý svÄ›tlomet.jpg

Pokaždé, když se vydáváte na cesty v noÄní hodinu nebo bÄ›hem hustého sněžení, respektive mlhy nebo deÅ¡tÄ›, trochu riskujete. Abyste snížilo riziko z toho vyplývající na absolutní minimum, nemÄ›li byste používat ménÄ› kvalitní Äi dokonce zcela nekvalitní svÄ›tla. Jejich jediným plusem je fakt, že jsou pomÄ›rnÄ› levná, ale ani jedno z nich není natolik levné, aby se v koneÄném důsledku jeho koupÄ› vyplatila. Kupovat si autožárovky pokoutnÄ› nÄ›kde u pochybného stánku nebo v nepříliÅ¡ důvÄ›ryhodném e-shopu tedy není zrovna nejchytÅ™ejší nápad na svÄ›tÄ›. Vždy dejte na kvalitu, i když stojí o nÄ›co více. Vyplatí se to nakonec i po té finanÄní stránce.Reflektor od Mercedesu.jpg

Žárovky do auta OSRAM nejsou zas tak drahé. Vyjdou vás obvykle na necelé dvÄ› tisícovky, což není v dneÅ¡ní dobÄ› žádná vysoká cena. Montují se stejný způsobem, jako další typy. Mají z logiky vÄ›ci stejné závity. Pokud dáváte pÅ™ednost servisním službám, tento fakt vás nemusí zajímat, ale pokud budete chtít uÅ¡etÅ™it, můžete instalaci provést sami. Není to složité, zvláštÄ› s přísluÅ¡ným manuálem. Pamatujte ale, že v tomto případÄ› byste mÄ›li pracovat v rukaviÄkách. Kvůli funkci není totiž vhodné povrch žárovky upatlat, tÅ™eba i svými otisky.