Ne každá žárovka H7 splňuje nároky na bezpečnou jízdu


Jedním z nejÄastÄ›ji vyslovovaných slov dneÅ¡ní doby je „bezpeÄnost“. ZabezpeÄení pÅ™ed terorismem, ochrana soukromí, citlivá data, bezpeÄí naÅ¡ich dÄ›tí, bezpeÄné výrobky, potraviny atd. Tento trend se nevyhnul ani automobilovému průmyslu a dopravÄ›.
Řízení motorového vozidla je jednou z nejnároÄnÄ›jších Äinností, kterou ÄlovÄ›k v průbÄ›hu dne vykonává. AÅ¥ už jde o rutinní jízdu nebo pohyb v neznámém prostÅ™edí, vždy vyžaduje maximální soustÅ™edÄ›ní, pozornost, pÅ™esné pohyby, schopnost pÅ™edvídat situaci a vÄas reagovat na vÅ¡echny podnÄ›ty. Řídit také nemůže každý, jakýkoli handicap je nepřípustný s výjimkou urÄitých tÄ›lesných postižení a upravených řídicích systémů.dálnice

Vliv stresu na řízení je znaÄný

PÅ™ed tÅ™iceti, ÄtyÅ™iceti lety byl silniÄní provoz zhruba o 60 až 70 procent slabší, poÄet vozidel byl mnohem nižší, což se projevilo i na dalších důležitých aspektech, jako je poÄet parkovacích míst, vyhrocené situace na kÅ™ižovatkách, dostatek Äasu na rozhodování v dopravní situaci a mnoho dalších vlivů. Každá maliÄkost se poÄítá, a pokud je jich příliÅ¡, vzniká na psychiku obrovský tlak, který se musí nÄ›kde ventilovat. Projeví se zvýšenou agresivitou, úzkostí, depresemi, což může vyústit až v dopravní kolaps.auta v tunelu

Bez světla to nepůjde

Jedním ze stresových faktorů je nedostateÄné osvÄ›tlení jízdního pruhu. Nevhodná barva svÄ›tla halogenových autožárovek a jejich nedostateÄný svit je jednou z hlavních příÄin dopravních nehod, který je navíc Äasto podceňován. VÄ›tÅ¡ina běžných žárovek se vyrábí bez zásadních produktových zmÄ›n již desítky let a výrobci neberou na zmÄ›nu v silniÄním provozu ohled. Pouze nÄ›které renomované znaÄky, napÅ™. Philips nebo Osram, vÄas reagovaly na tyto jevy a dodávají na trh žárovky H7 Lightpark ve velmi dobrém pomÄ›ru výkonu a ceny a pÅ™edevším s lepšími parametry osvÄ›tlování jízdního pruhu a pravé krajnice. Dbejme tedy na svou vlastní bezpeÄnost i na bezpeÄí vÅ¡ech ostatních úÄastníků silniÄního provozu i s kvalitními svÄ›telnými zdroji v pÅ™edních svÄ›tlometech.