LED žárovky Praha uspokojí i náročné zákazníky


O LED diodových žárovkách mezi lidmi koluje Å™ada nesmyslných informací a mýtů. Jedním z nich je elektronický Äip, který zajiÅ¡Å¥uje průchod elektrického proudu a jeho propustnost požadovaným smÄ›rem. NÄ›kteří lidé této technologii vytýkají Äábelské úmysly, zvláštÄ› ve spojení s Äipy, které se dnes objevují doslova na každém kroku v podobÄ› různých karet, náramků, RFID identifikátorů apod. Je to vÅ¡ak jen technologie, stejnÄ› jako veÅ¡kerá výpoÄetní technika a spotÅ™ební elektronika, a její zneužití je v rukou lidstva – záleží na tom, zda se využije ve prospÄ›ch nás vÅ¡ech, anebo pro negativní zámÄ›ry, podobnÄ› jako mnohé technologie původnÄ› urÄené pro mírové úÄely byly zneužívány váleÄnou maÅ¡inerií.
LED reflektor

Cena versus životnost

Dalším nepříznivým jevem je šíření informací o vysoké pořizovací ceně diodových žárovek. Ta za posledních deset let výrazně poklesla a navíc je nutné brát v potaz životnost výrobku. Ta je mnohonásobně delší než u vláknových žárovek a dokonce přesahuje i délku provozuschopnosti výbojek a kompaktních zářivek. V průměru vydrží LED žárovky Praha vyzařovat konstantní světelný tok po dobu 50 tisíc hodin, některé i dvojnásobnou dobu, což je při běžném denním provozu zhruba deset až patnáct let.
LED žárovka na stole rozebraná
Do provozních nákladů vÅ¡ak musíte zapoÄítat i spotÅ™ebu elektrické energie, která je enormní u Edisonových a halogenových žárovek a naopak u LED diod a nÄ›kterých kompaktních zářivek je velmi nízká. SouÄasný ceník distribuované elektÅ™iny za kilowatthodinu a obyÄejné kupecké poÄty pak staÄí k tomu, abychom pochopili naopak finanÄní výhody této technologie, nikoli zápory.
LED žárovka

Barva světla

Vývoj LED diod probíhal postupnÄ› a dlouhou dobu trvalo, než se uskuteÄnil jeden z posledních Älánků potÅ™ebných k vytvoÅ™ení bílého svÄ›tla. Bílé spojité svÄ›tlo je totiž souhrnem vÅ¡ech barev viditelného spektra (bílá obsahuje vÅ¡echny barvy na rozdíl od Äerné, která jen barvy pohlcuje a žádnou z nich nevyzaÅ™uje). K bílému spojitému svÄ›tlu scházela modrá dioda a teprve nedávno mohly výrobky na trhu nabídnout Å¡iroké pole možností vÅ¡ech odstínů. NejÄastÄ›ji se jedná o bílé denní svÄ›tlo buÄ chladné (vhodné pro práci, pozornost a soustÅ™edÄ›ní) a teplé pro intimitu, relaxaci a odpoÄinek.