LED žárovky E27 spoří energii


o ody>

Vybavit dnes domácnost moderními osvÄ›tlovacími prvky není nic složitého. Obchody jsou touto technikou zásobeny v obrovském rozsahu a výhodné jsou i ceny výrobků, které za posledních deset let výraznÄ› klesly. Spolu s nárůstem životního minima a minimální mzdy to nepÅ™edstavuje výraznou zátěž v rodinném rozpoÄtu. Vyplatí se nákup více kusů LED žárovek E27, anebo staÄí ponechat dosud fungující žárovky s wolframovým vláknem v lustrech a lampiÄkách? Jaké výhody nám tato nová technologie pÅ™ináší?žárovka s paticí E27

Investice do budoucnosti

ObecnÄ› mají souÄasné LED diody velmi dlouhou životnost, ta dnes pÅ™esahuje desítky tisíc hodin provozu a s ohledem na ÄasovÄ› velmi vzdálené období se jedná spíše o matematický odhad. MÄ›l by vÅ¡ak být pomÄ›rnÄ› pÅ™esný vzhledem k tomu, že se jedná o elektronické souÄástky, jež nejsou extrémnÄ› pÅ™ehřívané a pÅ™etěžované vyšším napÄ›tím. Napájí je transformované napÄ›tí stejnosmÄ›rného proudu ze zdroje, který může být umístÄ›n i mimo samotné svítidlo. Jestliže tedy napÅ™. zakoupíte jednu žárovku o příkonu 8 W, která nahrazuje zdroj ve stropním svítidle s vláknovou žárovkou 60 W, za cenu 80 korun, může vám sloužit po dobu dvaceti let. Tento údaj je reálný pÅ™i pÅ™edpokladu každodenního svícení po dobu 6 hodin pÅ™i udávané životnosti žárovky 50 tisíc hodin.rozsvícená žárovka E27 ve stínidle

Úspora energie

Energetická nároÄnost je u tÄ›chto výrobků velice nízká. Pokud budeme uvažovat zmiňovaný typ žárovky 8 W a porovnáme ji s původní vakuovou baňkou se žhavicím vláknem 60 W, pÅ™i Å¡estihodinovém denním svícení spotÅ™ebujeme za mÄ›síc u vláknové žárovky téměř 11 kWh elektÅ™iny. S LED diodovým zdrojem je to vÅ¡ak pouhých 1,5 kWh. Budeme-li uvažovat pÅ™ibližnou cenu za 1 kWh 5 KÄ, pak je úspora pÅ™i využívání polovodiÄové technologie ve srovnání se žhavicím vláknem starých žárovek mÄ›síÄnÄ› 47 KÄ, což je za rok 564 KÄ. A vymÄ›níme-li vÄ›tÅ¡inu svÄ›telných zdrojů za nové typy, může roÄní úspora pÅ™esahovat Äástku 5 tisíc korun.