LED žárovka E27 se v našich domácnostech vyskytuje nejčastěji


LED žárovka E27 je nejprodávanÄ›jším výrobkem osvÄ›tlovací techniky za posledních deset let. ProÄ tomu tak je, na to je jednoduchá odpovÄ›Ä. Prvním důvodem je Edisonův závit, který provází lidstvo již déle než sto let, a neexistuje snad žádná domácnost, kde by alespoň v jednom svítidle nebyl zastoupen. Toho jsou si výrobci žárovek velmi dobÅ™e vÄ›domi a pÅ™izpůsobili tomu také vývoj modelů odliÅ¡ných technologií, než byla původní báze wolframových vláken. Závit E27 se tedy vyskytuje jak u LED diodových žárovek, tak i u kompaktních zářivek.
Dalším důvodem obliby LED žárovky E27 je znaÄný zájem veÅ™ejnosti podpoÅ™ený dobrou informovaností o polovodiÄové technologii, zejména o jejích výhodách ve srovnání s vláknovými žárovkami. Jakými hlavními pÅ™ednostmi se vyznaÄují a proÄ jsou považovány za pokrokovou inovaci v oblasti osvÄ›tlovací techniky?

myšlenka

Zásadní výhody LED osvětlení

Velmi nízký příkon – zatímco téměř 85 procent veÅ¡keré elektrické energie spotÅ™ebovala žárovka s wolframovým vláknem na teplo a příkon se poÄítal na desítky Wattů, u LED technologie je příkon mnohonásobnÄ› nižší a úÄinnost naopak vysoká.
Dlouhá životnost – životnost LED diod se poÄítá na desítky let a to jeÅ¡tÄ› není vývoj polovodiÄových Äipů ukonÄen. Ekonomická rentabilita je jedním z důvodů, proÄ lidé do tÄ›chto zdrojů investují, a spolu s nízkým příkonem je návratnost investic ve srovnání s vláknovými žárovkami velice krátká.

hruška

Rozsah barev svÄ›tla – barevné zastoupení diod bylo vynalézáno postupnÄ› a teprve na pÅ™elomu milénia bylo možno vyrobit první prototypy svítidel v bílém svÄ›telném spektru, napodobujícím denní sluneÄní svÄ›tlo. Dnes jsou na trhu Å¡iroce zastoupeny jak namodralé odstíny (studená bílá), tak i s nádechem do žluté a oranžové, oznaÄené jako teplá nebo neutrální bílá. Zákazníci tedy mohou volit osvÄ›tlovací zdroj podle potÅ™eby buÄ jako pracovní svítidlo, nebo pro odpoÄinek a relaxaci.